Služby

Jsme profesionály v našich službách:

geo2  Výkon zeměměřických činností

Našim zákazníkům jsme připraveni splnit i veškeré požadavky v oblasti geodetických činností.

Ve spolupráci s externími partnery jsme schopni zajistit:

projektování pozemkových úprav
zpracování geometrických plánů
výkon zeměměřických činností
inženýrská činnost v investiční výstavbě
projektová činnost ve výstavbě
činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
pořádání a organizování školících a jiných vzdělávacích kurzů
geoinformatika a tisk map
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Všechny tyto práce jsou vždy prováděny dle obecně platných norem a směrnic.

Výkon zeměměřických činností 1 Výkon zeměměřických činností 2 Výkon zeměměřických činností 3

Technické a biologické rekultivace

Společnost zaměřuje svoji činnost také na rekultivace skládek, odkališť elektráren, odkališť při důlní činnosti. Působnost společnosti se postupně rozšiřuje na celé území naší republiky.

Kvalitní strojové vybavení a dlouholeté zkušenosti v oboru jsou pro naše obchodní partnery zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce. Naším cílem je, aby se jméno společnosti stalo jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance symbolem profesionality, kvality a jistoty.

Technická a biologická rekultivace skládek
Technická a biologická rekultivace odkališť
Technická a biologická rekultivace prostorů po těžební činnosti
Sanace starých ekologických zátěží

  Sanační práce, odstraňování následků po těžbě a rekultivační práce

 

Našim zákazníkům jsme připraveni splnit i veškeré požadavky v oblasti geodetických činností.

Zabýváme se především zřizováním a provozováním odvalů, výsypek a odkališť, zemními pracemi prováděnými za použití strojů, stavebními pracemi, speciálními zemními pracemi, likvidací průmyslových odpadů včetně jejich přepravy, dekontaminací kontaminovaných zemin, sanací starých zátěží a obnovou funkce krajiny zasažené důlní činností. Recyklujeme druhotné suroviny.

Máme dlouholeté zkušenosti a disponujeme vyškolenými pracovníky i speciální technikou, která nám umožňuje mimořádně kvalifikovaně provádět sanace starých ekologických zátěží, asanačně rekultivační stavby, demolice, zemní práce nebo údržbu pozemků.

Zpracování materiálů a odpadů z výrobních procesů

Společností UNIVERSAL REFINERY SE jsou přijímány ke zpracování materiály a odpady z výrobních procesů obsahující drahé a neželezné kovy:

Kvalitní strojové vybavení a dlouholeté zkušenosti v oboru jsou pro naše obchodní partnery zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce. Naším cílem je, aby se jméno společnosti stalo jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance symbolem profesionality, kvality a jistoty.

 průmyslové katalyzátory s obsahem drahých a neželezných kovů,
 průmyslové odpady s obsahem drahých kovů,
 autokatalyzátory
 základové desky počítačů, piny konektorů,
 použité NiMH a LiION baterie,
 elektronický odpad a další průmyslové odpady,
 zlomkové zlato a stříbro od drobných dodavatelů,
 dentální a klenotnické materiály a odpady, či jinak nepoužitelné mince a šperky a další.

Vykoupený materiál je homogenizován a jsou odebrány reprezentativní vzorky. Analýzou je zjištěn obsah zájmových kovů a po jeho odsouhlasení zákazníkem je materiál uvolněn k následnému zpracování. Výsledným produktem procesu recyklace jsou drahé, případně neželezné kovy vysoké čistoty, připravené pro další plnohodnotné využití.

UNIVERSAL REFINERY SE nabízí svým zákazníkům:
 Fyzický odběr vyrafinovaných kovů zákazníkem
 Připsat vyrafinovaný kov na materiálový účet zákazníka
 Odkup materiálu společností UNIVERSAL REFINERY SE za dohodnutých podmínek

Více informací o lince na zpracování průmyslového a elektronického odpadu

  Obnovitelné zdroje

 

Od roku 2014 se intenzivně věnujeme nasledovným činnostem:

Konzultační, poradenské služby a realizace v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaiky a věterní energie.
Konzultace v oblasti technických parametrů a připojování obnovitelných zdrojů.
Konzultace v oblasti paralelního provozu obnovitelných zdrojů elektřiny s distribuční soustavou a realizace studií připojitelnosti obnovitelného zdroje k distribuční soustavě.
Předběžné posouzení možnosti (technické, ekonomické) připojení elektrického zařízení (výrobna, odběr) k distribuční nebo lokální soustavě nebo vytvoření řešení offgrid.
Konzultace, řešení a realizace v oblasti využití a rozvoje smartgrid řešení s využitím technologií ukládaní elektrické energie.
Konzultace, řešení a realizace v oblasti ukládaní ukládání a optimalizace uložení elektrické energie.
Konzultace, koncepční studie, řešení a realizace lokálních a zahraničních projektů a programů v oblasti vědy, výzkumu a výzkumných aplikací v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Poradenství v oblasti energetické účinnosti, energetického managementu, rozvoje a trendů.