UNIVERSAL REFINERY

Nabízíme širokou škálu produktů a služeb, které pomáhají hasičským sborům a organizacím přejít na ekologičtější hasicí technologie.

EU zavedla předpisy, které omezují používání fluorovaných sloučenin v pěnových výrobcích.

Stručný přehled předpisů EU pro fluorovou pěnu

Evropská unie (EU) zavedla předpisy, které omezují používání fluorovaných sloučenin v pěnových výrobcích. Podle nařízení EU č. 2019/1021, kterým se mění
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), se zakazuje výroba hasiv s obsahem PFOA a některé perfluoroalkylové a polyfluoroalkylové látky (PFAS) jsou klasifikovány jako „látky vzbuzující mimořádné obavy“ (SVHC) vzhledem k jejich perzistenci, bioakumulaci a toxicitě. Toto nařízení proto zakazuje používání těchto látek ve spotřebitelských předmětech, jako jsou textilie, papír a lepenka a hasicí pěny.

Vyžaduje také, aby společnosti oznámily Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) a široké veřejnosti, pokud výrobek obsahuje více než 0,1% hmotnosti látky uvedené na seznamu SVHC; to umožní spotřebitelům informovaný výběr. Společnosti jsou rovněž povinny shromažďovat informace o bezpečném používání a likvidaci výrobků obsahujících tyto látky. Cílem tohoto nařízení je chránit lidské zdraví a životní prostředí snížením expozice těmto škodlivým látkám a podpora vývoje a používání bezpečnějších alternativ.

Zvyšující se regulační dohled

Podmínky pro vyřazování tradičních technologií s obsahem fluoru z provozu a jejich nahrazování bezfluorovými alternativami jsou rok od roku přísnější a očekává se, že tento trend bude v budoucnu pokračovat. Vládní agentury a regulační orgány zavádějí přísnější předpisy a pokyny k postupnému vyřazování tradičních fluorovaných pěnidel z důvodu jejich negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. To vede k přísnějším požadavkům na hasičské sbory a další organizace, aby vyřadily z provozu stávající zásoby fluorované pěny a nahradily je bezfluorovými pěnovými koncentráty. Tento posun směrem k udržitelnějším a výrazně ekologičtějším řešením se stává pro toto odvětví novou normou a společnosti, které se těmto změnám nepřizpůsobí, mohou čelit právním a finančním sankcím.

Zákazníci musí dávat pozor a plánovat své kroky, protože přechod na bezfluorové pěnové technologie výrazně ovlivní jejich nákupy, používání, provoz, regulaci a podávání zpráv ESG (Environmental, Social, and Governance).

Nebezpečné sloučeniny a hašení požárů

Hasicí pěna obsahuje perfluorované sloučeniny (PFAS). PFOA a PFOS jsou perfluoroalkylové a polyfluoroalkylové látky používané k tomu, aby pěna byla účinnější při hašení požárů a zabraňovala opětovnému vzplanutí.

Při použití tradiční fluorované pěny při hašení požáru se tyto chemické látky uvolňují do ovzduší, půdy a vody. V důsledku toho s ní přichází do kontaktu hasiči i další lidé v okolí. Vystavení škodlivým účinkům těchto chemických látek může mít řadu nepříznivých účinků na lidské zdraví, včetně rakoviny, reprodukčních a vývojových problémů, poškození imunitního systému a endokrinních poruch.

PFOA a PFOS jsou odolné vůči teplu, vodě a oleji a prakticky nejsou biologicky rozložitelné. Proto se po uvolnění těchto chemických látek do životního prostředí mohou hromadit v půdě a vodě a zůstávat v nich po dlouhou dobu, což vede ke kontaminaci životního prostředí. Mohou se také vzduchem a vodou šířit na velké vzdálenosti a mohou být nalezeny v odlehlých oblastech daleko od místa, kde byly původně uvolněny, což způsobuje dlouhodobé poškození ekosystému.

UNIVERSAL REFINERY je generální partner

ANGUS FIRE pro ČR

UNIVERSAL REFINERY SE

9

Obchodní a technický specialista

Společnost UNIVERSAL REFINERY SE a její partneři jsou obchodními a technickými specialisty v oblasti bezfluorových pěnových technologií.

9

Široká škála služeb

Pomáháme organizacím přejít na bezpečnější a ekologičtější technologie a nabízíme širokou škálu služeb. 

9

Znalost regulačního prostředí

Naše znalost regulačního prostředí v EU a dalších zemích, jako jsou USA, z nás činí cenného partnera pro každou organizaci, která chce celkově zefektivnit svoji požární ochranu

Ponuka našich služeb

Audit stávající situace

Náš tým odborníků může provést audit vašeho současného používání pěnových koncentrátů a vybavení, aby identifikoval potenciální problémy a oblasti pro zlepšení.

Odpojení starých prostředků

Můžeme vám pomoci bezpečně zlikvidovat veškerou starou pěnu, nádrže a další vybavení, které již není potřeba.

Výměna pěnidla

Můžeme do vašeho zařízení dodat náhradní pěnu bez fluoru a dalších škodlivých chemikálií, čímž zajistíme, že budete mít vždy k dispozici potřebné zásoby.

Návrh nových technických opatření

Na základě výsledků auditu můžeme navrhnout doporučení nových technických norem pro zlepšení bezpečnosti a ekologičnosti vašeho používání pěnových koncentrátů.

Dekontaminace

Pokud přecházíte z pěnidel na bázi fluoru, můžeme vám poskytnout dekontaminační služby, abychom zajistili, že vaše zařízení bude před přechodem na novou pěnu zcela čisté.

Servis

Naše společnost také poskytuje průběžnou pomoc, školení, vzdělávání a podporu při dodržování nařízení o fluorovaných pěnových výrobcích a snižování environmentál- ních a zdravotních rizik spojených s těmito látkami.

Kontaktuje nás

9 + 14 =

UNIVERSAL REFINERY SE, U Letiště 527, 161 00 Praha

Ing. Šárka Bartošíková, předseda představenstva

bartosikova@universalrefinery.cz

JUDr. Jan Dragomír, prokurista