Linka na zpracování průmyslového a elektronického odpadu

Průběh zpracování přijatého materiálu zahrnuje následující etapy:

  • primární předúpravu materiálu
  • homogenizaci přijatého materiálu
  • vzorkování materiálu
  • analýzu obsahu zájmových kovů
  • odsouhlasení výsledků analýz se zákazníkem
  • uvolnění materiálu ke zpracování
  • zpracování materiálu a následná rafinace zájmového kovu

Striktně je přitom dodržováno pravidlo, že do okamžiku odsouhlasení výsledků analýz je každá zakázka sledována separátně tak, aby měl zákazník absolutní kontrolu nad svým materiálem.

Samozřejmostí je umožnit zákazníkovi přítomnost při zpracování jeho materiálu, při dodržení všech podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zákazníka.

Homogenizace a vzorkování materiálu

Způsob předúpravy materiálu, homogenizace a následného odběru vzorků se liší podle toho, o jaký druh materiálu se jedná. Jednoduše lze říci, že kovový odpad je přetaven do slitků postupem, který zaručí jejich homogenitu a následně je ze slitku přesně stanoveným postupem odebrán reprezentativní vzorek pro provedení analýzy.

U sypkých a většinou také objemných materiálů (více než jedna metrická tuna) je proces předúpravy naprosto odlišný a skládá se standardně ze sušení, mletí a následné homogenizace. Protože koncentrace drahých kovů je u těchto materiálů často velmi nízká (v některých případech pouze stovky gramů na tunu), a dále existuje velký rozdíl mezi hustotou drahého kovu a balastním materiálem, je problematika homogenizace a následného odběru vzorků velmi specifická a vyžaduje dokonalou znalost chování materiálů pro úspěšné odebrání reprezentativního vzorku.

UNIVERSAL REFINERY SE má pracoviště pro homogenizaci a odběr vzorků vybaveno špičkovou technologií a navíc disponuje i mnohaletými zkušenostmi, které jsou zárukou optimální přípravy materiálu pro odběr vzorků. Zásadní know-how spočívá ve způsobu postupného dělení až 20 tunových šarží materiálů na menší a menší části až k finálnímu vzorku, který má hmotnost cca 100 g. A právě těchto 100 gramů musí mít stejné složení jako původních 20 tun, tedy 20 miliónů gramů materiálu.

Analýza

Obsah drahých kovů v dodaných materiálech je analyzován v laboratořích UNIVERSAL REFINERY SE v souladu se schválenými postupy. Laboratoře společnosti poskytují zákazníkům jistotu objektivních výsledků chemických a chemicko-technologických analýz dosahovaných na základě aplikování postupů v souladu s mezinárodně uznávanými normami. Správnost dosahovaných výsledků je pravidelně ověřována kontrolními analýzami Puncovního úřadu ČR a spoluprací s mezinárodně uznávanými nezávislými rozhodčími laboratořemi.

Zásadní prioritou společnosti je dosáhnout při zpracování daného typu materiálu nejvyšší možné účinnosti recyklačního a rafinačního procesu a maximalizovat tak ekonomický profit zákazníka.

Nutným předpokladem pro dosažení uvedeného cíle je neustálý rozvoj výrobních technologií odrážejících aktuální vývojové trendy.

Proces zpracování a následné rafinace vychází vždy z typu materiálu, jeho složení, druhu a obsahu drahého kovu a může probíhat například těmito technologickými postupy:

  • vytavení materiálu po předchozím přidání struskotvorných přísad chránících povrch roztaveného materiálu před oxidací a současně sloužících k zachycení nečistot
  • rafinace získaného kovu loučením, případně elektrolýzou, pro dosažení požadované čistoty. je schopna standardně dosahovat čistoty kovů ve stupni min. 4N (99,99%), nebo 3N5 (99,95%)

Jednou z priorit procesu zpracování je jeho rychlost, vzhledem ke skutečnosti, že doba po kterou je materiál s obsahem drahého kovu zpracováván, představuje období, ve kterém nepřináší drahý kov zákazníkovi žádný efekt a fakticky pouze váže jeho finanční prostředky.